Vintage Carhartt Carpenter Shorts Khaki - 40

$20.00 $35.00

Vintage Carhartt Carpenter Shorts Khaki - 40

Size: 40

Condition: 9.5/10 perfect wear